Maranda Curtis - Nobody Like You Lord

Oh Lord
Our Lord
How excellent
Is your name
Your name is strength
Your name is power
A strong tower
Makes me safe

Oh Lord
Our Lord
How exc...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.