Sammy Porter - What We Started (A Bit Patchy)

I like what we started
I don't wanna leave the party
Keep movin' my body
Keep movin' my body
I like what we started
I don't wanna leave the part...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.