Bad Bunny - Salimos A Buscarte

Bad Bunny baby

Me puse la T-shirt de Biggie, salimos a buscarte
Me puse la T-shirt de Biggie, vamos a cazarte
Me puse la T-shirt de Biggie, salim...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.