Verano - Dentro La Notte

Resta qui ancora un po'
Come un sole
Che non va giù
E m'illumina

Guardami ancora un po'
Come un quadro
Che resta lì
E ti illumina

T'infili...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.