Bad Bunny - Eres Mía

Porque todos te quieren probar
Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera
Y todos te quieren probar
Lo que no saben es que hoy yo te v...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.