Volker Rosin - Das Lied über mich

Es gibt Lieder über Hunde wau wau wau
Und auch Lieder über Katzen miau miau miau
Nur das eine Lied, das gibts noch nicht
Und das ist das Lied übe...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.