Luca Barbarossa - Passame Er Sale

Passame er sale, er sale fa male
Passame er tempo, er tempo non c'è
Passame armeno i momenti che ho vissuto co' te
Passame er vino, lo mischio cor ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.