El Barrio - Si No te Quieren

Cuando te calles aún teniendo la razón
Y te corrijan tu manera de sentir
Cuando te note el corazón que no te vayas más de mil
Cuando no veas más ay...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.