El Barrio - Torpe Canción

Que relío siempre que se escapa un lío, viene por arte y vinencia
Hace frío en medio de mi vacío una vieja estación,
Vivo pensando mientras veo lle...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.