El Barrio - Las Costuras del Alma

A ver quién es el guapo que me ayuda a desvestir
Este cansado traje de la soledad
Si hay algún valiente que use mi remiendo

A ver cuántos maestro...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.