Noriel - Amigos y Enemigos

Yo sé
Que tú quieres dormir hoy en mi cama
Cuando te dejé sola tú me llama'

Con él te la pasas peleando
Y él no tiene ni idea que conmigo te q...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.