Timothy Reddick - Free Indeed

This is a song that says

I'm free indeed
In Christ I'm free indeed
No chains are holding me
It's who I choose to be
I'm free indeed
In Christ ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.