Sinfónico - Aparentemente

Baby
Darell
Real g4 life my nigga
Sinfo
Trap murdaz, huh
Tú me estás entendiendo lo que te estamos queriendo decir, baby

Aparentemente e...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.