Rich Homie Quan - Gamble

I been new
Life was a gamble man
You know what I'm sayin'?
Where y'all take a risk everyday
But I ain't trippin'
I just gotta do this

Broad da...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.