Die Strolche - Wir werden immer größer

Wir werden immer größer, jeden Tag ein Stück
Wir werden immer größer, was für ein Glück
Große bleiben gleich groß oder schrumpeln ein
Wir werden i...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.