Section Boyz - Bimma

Ruppings
Bare tings a gwarn right now
How yuh mean
Sirens and a
Hi, yo
Ruppings

Zim zimma
A who have de keys fi de bimma
Zim zimma, zim zimm...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.