Hodgy - Tape Beat

Yeah, yeah
Born in antagonism, at times I can't even fathom
Hopes man, I don't even have 'em
Burning ladders, bridges
Can't wait to get to a chapt...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.