Charming Horses - You Plus Me (Radio Edit)

Under the city lights
Our lovin' just [inaudubile]
And I can feel it, I can feel it
Takin' over me

Walking into my life
My love is just dymamit...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.