Lito Kirino - Ahora

Dicen las cifras que más de 14 millones
De hispanos viven por debajo del umbral
De la pobreza en los Estados Unidos
Siendo nosotros el 40%
De ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.