Section Boyz - Flashy Things

She's into flashy things, niggas that trap and things
This foods peng like Beyonce, she's a Kardashian
Wrap, trap get it wrapped in cling
I rap cau...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.