Isaiah Rashad - 4r Da Squaw

We tight as fuck, turn up, turn the light up bitch, turn it down
Ay you roll up? You roll up for the boys? For the squad?
Nah this our job right now...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.