Santana the Golden Boy - En Su Nota

Siempre que esta sola me llama
Solo piensa en mí cuando esta bellaca
Se envuelve en el humo como yo ninguno
Y como ella nadie me lo mama

Me llam...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.