SZA - TwoAM

2 A.M. again and I'm thinkin' 'bout
2 A.M. again and I'm thinkin', should I come through?
Can I come kick
Can I come kick with you?
2 A.M. again a...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.