Trae Tha Truth - Who Dey Rockin' Wit

Yeah, like what they fuck they doing
Supposed to stop what the fuck I'm doing, uh huh, OK

Who the fuck you pussy niggas got a problem with?
Ask a...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.