Augustana - Either Way, I'll Break Your Heart Someday

All I have are the way things go
Well I don't know
I just don't know
Make up some simple lies
And compromise
How I live

[Chorus]
Cuz' either ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.