Hudson Mohawke - Indian Steps

You wanted me
And I wanted you

I'm standing by
The side of your house
Waiting and waiting
Because I know you're sleeping

Sleeping I take
Indian step...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.