Ab-Soul - Gods Reign

Hey Ali? Yeah that's right
I can hear myself good now

This is how it is These Days
You even lose when you win These Days
These Days, God's Reign
Scar...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.