Meek Mill - Money Ain't No Issue

I'm sipping on Patrón, nigga
My bitch bad to the bone, nigga
She fucked up, I'm fucked up
She like, "How we gon' get home, nigga?"
I can't smoke t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.