Drake - Good Kush and Achohol

I'm on that good kush and alcohol
I got some down bitches I can call
I don't know what I would do without y'all
I'm gon' ball til the day I fall

Yeah...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.