Royal Concertgebouw Orchestra - Perfect Darkness

Perfect memories fall down like ashes
From the fire we made love
And everything we gotta say we save it.

See the black heels around the fire.
Feel th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.