Royal Concertgebouw Orchestra - Yesterday Was Hard On All Of Us

Where do we go from here, where do we go?
And is it real or just something we think we know?
Where are we going now, where do we go?
'Cause if it's th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.