The Grouch - Lift Me Up

Hey, I made a promise to myself, I said I'd trust me
Know that God done chose my wealth, I adjust, he
I was so stuck up in a funk, it was hard to ju...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.