Adriana Caselotti - Animal Friends/With a Smile and a Song

With a smile and a song
Life is just a bright sunny day
Your cares fade away
And your heart is young

With a smile and a song
All the world seems to w...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.