Adriana Caselotti - Some Day My Prince Will Come

Once there was a Princess
Was the Princess, you?
And she fell in love
Was it hard to do?
Well, it was very easy
Anyone could see that the Prin...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.