Wax Tailor - Time To Go

Careful, the boy opened his eyes
His cheeks were hot
He wiped his tears and pulled his blankets up under his chin
The rainbow brightened and swooshed ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.