ScHoolboy Q - There He Go

Ain't got no jewelry on still I'm shinin' hard
Ain't got no bodyguard walkin' solo through the mall
Bitches and the hoes know they see me they like:...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.