Daniel Guichard - Mon vieux

Dans son vieux par-dessus râpé
Il s'en allait l'hiver, l'été
Dans le petit matin frileux
Mon vieux

Y avait qu'un dimanche par semaine
Les autre...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.