Riccardo Fogli - Giorni Cantati

Giorni cantati in quel viaggio al di là del mio cuore
Gente di un tempo che qui nel silenzio non c'è
Forse quel cielo lassù non lo posso capire
E v...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.