Lil Wayne - Make Way

Hey!
See me point that gun at y'all me no play!
Me come for murder them all the cowboy way!
Me lick a shot sprayed from me set me make way!
Me mak...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.