Jack Jones - Wives and Lovers

Hey! Little Girl
Comb your hair, fix your makeup
Soon he will open the door
Don't think because there's a ring on your finger
You needn't try anym...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.