2gether - Regular Guy

I'm the kind of guy a girl takes home to mom
With pleated khaki pants, cologne that's the bomb
(Sure smell perty)
Shake her dads hand
Look him in ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.