Adriana Caselotti - I'm Wishing/One Song

Want to know a secret?
Promise not to tell?
When you're standing by a wishing well
Make a wish into the well
That's all you have to do
And if you...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.