Baby Rasta - Un Beso (Remix)

Alright, muah

Lo nuestro comenzó con tan solo un beso, Un beso woah
Un beso que no he podido borrar
De mi mente, por más que ha pasado el tiemp...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.