Key Wane - Go Without Her

Can't stand my bitch, but I can't go without her
She wake me up, give me head in the mornin'
She fuck me every time when I get horny
Ooh, yeah
Can't s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.