Trae Tha Truth - Been Here Too Long

They doin' me wrong
They doin' me wrong
I neva did nothin' wrong
Why the fuck I'm alone?
I've been here too long
They doin' me wrong
I see you really ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.