El Barrio - He Vuelto

He vuelto
Se acabó este descansito
Ahora toca caminito de guitarras y sombreros

He vuelto
He sacado de mi recuerdos
El negro de mis camisas
Mis pendi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.