Sammy Adams - Stop The Music

I'm not gonna let go of you girl
Till you say stop
You say stop
You say stop
You say stop
And I'm just gonna keep on dancing
Just let me stop the musi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.