Travis Scott - No Cap

Yeah, yeah
Classy
Yeah, woo, woo

Bad bitch classy (classy), on the low, she get so nasty (real nasty)
Bad bitch classy (classy), on the low, she...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.