Ed Sheeran - 1000 Nights

Oh, I been on for a thousand nights
New York to London, different city every day, yeah
Playin' on, playin' on, puttin' out fifty-thousand lights
I'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.