Buddy - 1993

Ay
These motherfuckers, man, yo (Elite, Elite, Elite)
Check it, yo, check it out, ay

Since 1993
I've been smoking weed, ask about me
Niggas kn...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.